Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 2/2008 Prezesa Radia Lublin S.A.
z dnia 08.04.2008 r.

POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:
1. Agregatu prądotwórczego: typ – PAD 36 – 3/400, sztuk 1, rok produkcji – 1987, nr fabryczny 11748, nr silnika 211866, nr prądnicy 52912, moc 36 kW, nr inwentarzowy: 3-3 , cena wywoławcza brutto: 4838 zł., wadium: 484 zł., minimalne postąpienie: 50 zł., stawka VAT: zwolniony.
2. Samochodu ciężarowego Fiat Seicento VAN, sztuk 1, nr podwozia ZFA18700000797434 , nr silnika 187A10000767801, rok produkcji – 2001, wyposażony w instalację gazową, nr inwentarzowy: 7-16, cena wywoławcza brutto: 6700 zł., wadium: 670 zł., minimalne postąpienie: 70 zł., stawka VAT: 22%.
3. Samochodu ciężarowego Fiat Seicento VAN, sztuk 1, nr podwozia ZFA18700000803439 , nr silnia 187A10000808563, rok produkcji – 2001, wyposażony w instalację gazową, nr inwentarzowy: 7-17, cena wywoławcza brutto: 4100 zł., wadium: 410 zł. , minimalne postąpienie: 50 zł., stawka VAT: 22%.
Rozpoczęcie licytacji nastąpi w siedzibie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
w dniu : 30.04. 2008 r. o godz. 13.00, studio im. Zbigniewa Stepka.
Środki trwałe wystawione do przetargu w poz. 1 – 3 można obejrzeć na terenie
Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. , 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 od 16.04.2008 r. w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00 do rozpoczęcia przetargu ( po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji ).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pekso S.A. nr: 42124054971111000050118205 . Wniesienie wadium przelewem musi być potwierdzone przez bank organizatora przetargu najpóźniej do 30.04.2008 r. do godz. 12.00. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Istnieje możliwość wpłacenia wadium gotówką w księgowości Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. do 30.04.2008 r. do rozpoczęcia licytacji.
2. Podpisanie przez uczestnika licytacji oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
3. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentowania uczestnika przetargu.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie mowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenie przybicia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz organizatora. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, jeżeli złożono je w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu, jeżeli zostało złożone w formie przelewu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Nabywca, uchyli się od zawarcia umowy.
Warunki przetargu zawarte są w „Regulaminie przetargu”, do wglądu w pok. Nr 207 ( Sekretariat ) Polskiego radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
Organizator zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przeprowadzenia przetargu;
- unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
Transport zakupionego w przetargu przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt.. Cena wywoławcza jest ceną brutto. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wydanie nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży. Dodatkowych informacji na temat agregatu udziela: Pan Roman Myszak w godz. 7.30 – 15.00 pod nr. tel. ( 081 ) 5364277, na temat samochodów Fiat Seicento informacji udziela Pan Tomasz Gołofit pod nr. tel. ( 081 ) 508048219.


Lublin, dnia 15.04.2008 r.
Prezes Zarządu

/-/ Mariusz Deckert