Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Regulamin plebiscytu na najpopularniejszy kryminał wakacji 2016

Konkursy    Dodano: 2016-08-19 11:42

 

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem Plebiscytu SMS-owego na najpopularniejszy kryminał wakacji 2016, zwanego dalej Plebiscytem, jest Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, zwana dalej Radiem Lublin S.A.
2. Niniejszy plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz.1540, ze zm.).
3. Plebiscyt przeznaczony są dla słuchaczy Radia Lublin S.A. i jest emitowany w programie Radia Lublin S.A. od 22 sierpnia 2016 roku, godziny 11:00, do 30 sierpnia 2016 roku, godziny 10:59.
4. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Plebiscycie.
5. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
1. Plebiscyt polega na wskazaniu subiektywnie najlepszej powieści kryminalnej z listy uwidocznionej na stronie Radia Lublin S.A. w sposób wskazany na stronie Radia Lublin S.A. www.radio.lublin.pl za pomocą SMS-a pod numer 71160 – koszt: 1,23zł (z VAT). Każdy uczestnik Plebiscytu może w dalszej części SMS-a dodatkowo uzasadnić swój wybór.
2. Spośród uczestników, który uzasadnią swój wybór, komisja konkursowa wybierze najciekawsze uzasadnienia i przyzna nagrody rzeczowe – książki.
3. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Lublin S.A. Radio Lublin S.A. może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
5.Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie w terminie 3 dni od zakończenia plebiscytu. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą i braku możliwości poinformowania go o wygranej w terminie określonym w zd. pierwszym, wygrana przepada na rzecz Organizatora, bez prawa zwycięzcy do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie odebrania nagrody przez zwycięzcę plebiscytu. W przypadku nie odebrania nagrody przez zwycięzców plebiscytu nagroda przepada.
7.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją plebiscytu jest Organizator - Radio Lublin S.A. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu realizacji plebiscytu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w plebiscycie. W celu przekazania Nagrody, zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej, jest zobowiązany podać swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016r., poz. 922), na co każdy uczestnik plebiscytu wyraża zgodę.
8.Wygrana nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), tj. kwoty 760 zł, są wolne od podatku dochodowego.

§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Radia Lublin S.A. wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji .
6. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Radio Lublin S.A. Wszelkie decyzje Radia Lublin S.A. będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Lublin S.A. jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Radio Lublin S.A. ponosi odpowiedzialność za organizację Plebiscytu i treść Plebiscytu.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu w Radiu Lublin S.A. Zgłoszenie się do Plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Lublin S.A.


Wasze komentarze ()

Portal www.radio.lublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez internautów. Korzystając z opcji KOMENTARZ, akceptujesz zasady REGULAMINU.