Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Regulamin ogólny konkursów SMS-owych w Radiu Lublin S.A.

Konkursy    Dodano: 2015-03-21 16:19

 § 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursów SMS-owych w Radiu Lublin S.A., zwanych dalej Konkursami jest Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, zwana dalej Radiem Lublin S.A.
2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Lublin lub Radia Freee i są emitowane w programie Radia Lublin lub Radia Freee lub na stronach internetowych www.radio.lublin.pl lub www.radiofreee.pl .
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Lublin S.A., członkowie ich najbliższych rodzin oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach
1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS-a pod wskazany numer (71466 – koszt: 1zł+VAT - 1,23zł, albo 72069 – koszt: 2zł+VAT - 2,46zł, albo 73466 – koszt: 3zł+VAT - 3,69zł, albo 79567 - koszt: 9zł+VAT - 11,07zł, albo 71160 – koszt: 1zł+VAT – 1,23zł, albo 71601 – koszt: 1zł+VAT – 1,23zł, albo 71826 – koszt: 1zł+VAT – 1,23zł, albo 72501 – koszt 2zł+VAT-2,46zł, albo 72898 – koszt: 2zł+VAT – 2,46zł, albo 7248 – koszt: 2zł+VAT – 2,46zł) na zadane na antenie lub na stronie internetowej pytanie we wskazanym na antenie terminie, według wskazanego na antenie schematu.
2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy lub gotówka albo bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia Lublin S.A. w zaproponowanej na antenie formie.
3. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego przez Komisję Konkursu albo autor SMS-a zawierającego poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, wysłanego i dostarczonego w najkrótszym czasie od podanej na antenie Radia Lublin lub Radia Freee godziny (minuty) lub najszybciej od chwili ogłoszenia konkursu, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Radio Lublin S.A. bądź - na prośbę wyrażoną SMS-em zwrotnym – wskazania kolejnym SMS-em dostarczonym do Radia Lublin pod jeden z wymienionych w punkcie 1 numerów, swoich danych osobowych w celu przesłania nagrody bądź realizacji uprawnień wynikających z charakteru nagrody. Czas dostarczenia SMS-a określany jest na podstawie serwera operatora programu Panoramix – Bild Presse Polska sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Łodzi, 90-539, przy ul. Żwirki 17, lub operatora programu Cumulus - M2A Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, 93-578, przy ul. Wróblewskiego 18.3a. Właściwe uczestnictwo w konkursie opisane w § 2 p. 3 może być poprzedzone wymogiem wysłania SMS-a zgłoszeniowego pod jeden z wymienionych w § 2 p. 1 numerów, w czasie i o treści wskazanych na antenie Radia Lublin S.A. W takim przypadku, po otrzymaniu SMS-a zgłoszeniowego, Uczestnik konkursu otrzymuje SMS-a zwrotnego z właściwym pytaniem konkursowym i informacją o pytaniu konkursowym, ewentualnie także o wariantach udzielenia odpowiedzi. W celu wyłonienia zwycięzcy – w sposób określony w § 2 p.3 – bierze się pod uwagę tylko SMS-y z odpowiedziami na pytanie konkursowe, pod warunkiem że Uczestnik wysłał uprzednio z tego samego numeru telefonu SMS-a zgłoszeniowego o treści i w terminie wskazanych na antenie Radia Lublin S.A. W przypadku wariantu z SMS-em zgłoszeniowym, zwycięzca jest wyłaniany przez porównanie czasów odesłania przez uczestników Konkursu drugiego SMS-a od chwili otrzymania przez każdego z nich SMS-a zgłoszeniowego. W takim przypadku zwycięzcą zostaje ten uczestnik Konkursu, który odeśle drugi SMS z poprawną odpowiedzią w najkrótszym czasie od otrzymania SMS-a zwrotnego od Radia Lublin S.A.
4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagrody, wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim.
5. W przypadku, gdy Radio Lublin S.A. nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w § 2 p.3 w określonym na antenie/stronie internetowej terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu lub przepada na rzecz Organizatora, bez prawa do wynagrodzenia, odszkodowania lub innego rodzaju zadośćuczynienia z tego tytułu albo wybrany zostanie w sposób określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu, i procedura określona w § 2 p.3 zostanie powtórzona.
6. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Lublin S.A., decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Lublin S.A. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
7. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej, powinien podać swoje dane osobowe oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik nie wyrazi zgody na podanie danych, Organizator ma prawo odmowy przyznania mu Nagrody.
8. Dane osobowe podane przez Zwycięzcę konkursu są przetwarzane przez Organizatora, doraźnie, tj. wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy, wydania nagrody zwycięzcy - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu. Wyłoniony zwycięzca ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator - Radio Lublin S.A. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na co każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę.
10. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Lublin S.A. w ciągu od 1 do 30 dni od daty Konkursu. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Lublin S.A. może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
11. Każda osoba, która wyśle minimum jednego SMS-a do Radia Lublin S.A. pod jeden z numerów wymienionych w § 2 ust. 1, wyraża zgodę na otrzymywanie SMS-ów od Radia Lublin S.A. z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Lublin S.A.
12. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
13. Radio Lublin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
14. Zabrania się wysyłania SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę.
§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Lublin S.A. wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Lublin S.A. Wszelkie decyzje Radia Lublin S.A. będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Lublin S.A. jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Lublin S.A. sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Lublin S.A.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Radio Lublin S.A. ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Radio Lublin S.A. ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Lublin S.A., o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Lublin S.A. może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.lublin.pl. oraz www.radiofreee.pl .
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Lublin oraz Radia Freee.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Lublin, dnia 8 lipca 2013 r.


Wasze komentarze ()

Portal www.radio.lublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez internautów. Korzystając z opcji KOMENTARZ, akceptujesz zasady REGULAMINU.