Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Regulamin ogólny konkursów

Konkursy    Dodano: 2015-03-21 20:05

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursów dla słuchaczy Radia Lublin, zwanych dalej Konkursami jest Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Lublinie Radio Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, zwana dalej Radiem Lublin S.A.
Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Lublin, i są emitowane w programie Radia Lublin lub na stronie internetowej www.radio.lublin.pl
2. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
3. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Lublin S.A. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach

1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi na zadane na antenie lub na stronie internetowej pytanie we wskazanym na antenie terminie, według wskazanego na antenie schematu.
2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy lub gotówka albo bilet/karnet/zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia Lublin S.A. w zaproponowanej na antenie formie.
3. Zwycięzcą zostaje autor wybranego przez Komisję Konkursu. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
5. W przypadku, gdy Radio Lublin S.A. nie będzie mogło ustalić autora zwycięskiej odpowiedzi w ciągu 36 godzin od momentu ogłoszenia zwycięzcy, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu.
6 Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Lublin S.A. w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Lublin S.A. w ciągu od 1 do 30 dni od daty zamknięcia Konkursu, tj. wyłonienia zwycięzcy. Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Lublin S.A. może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.

§ 3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Lublin S.A. wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr Karty Radia Lublin, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Lublin S.A. Wszelkie decyzje Radia Lublin S.A. będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Lublin S.A. jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Lublin S.A. sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Lublin S.A.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Radio Lublin S.A. ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Radio Lublin S.A. ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Lublin S.A., o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Lublin S.A. może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.lublin.pl. oraz www.radiofreee.pl .
4.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Lublin
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


Wasze komentarze ()

Portal www.radio.lublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez internautów. Korzystając z opcji KOMENTARZ, akceptujesz zasady REGULAMINU.