Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozpowszechnianie programu Radia Lublin S.A. z ośrodka nadawczego w pobliżu Białej Podlaskiej.

ET 430-25/2007

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 211 000 euro – art. 10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2007 r. pod  nr 224314-2007.

 

Zamówienie nie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Radio Lublin S.A.

ul. Obrońców Pokoju 2

20-030 Lublin

NIP 712-01-65-888

Nr telefonu (81) 536 42 00

Nr faksu (81) 532 87 28

Adres strony internetowej www.radio.lublin.pl

Adres e-mail: poczta@radio.lublin.pl

 

 Użyte w treści ogłoszenia:

- pojęcie ustawy dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 z późn. zm.);

- pojęcie „SIWZ” dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-

2. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usług rozpowszechniania programu Radia Lublin S.A. w zakresie UKF-FM
z ośrodka nadawczego w pobliżu Białej Podlaskiej.Wymagana jest również ciągła kontrola
w siedzibie Zamawiającego emitowanego sygnału z wykorzystaniem systemu powiadamiania poprzez  kanał zwrotny GSM.

Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ (Regulamin współpracy technicznej).

Kod CPV: 92211000-3 - Usługi nadawania audycji radiowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o możliwości złożenia oferty wariantowej, o zastosowaniu aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty, o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1.01.2008 r. do 31.12.2010 r.

Miejscem wykonania Zamówienia jest obiekt nadawczy w okolicy Białej Podlaskiej.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają pozwolenie radiowe oraz zezwolenie telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

c) dysponują potencjałem technicznym do realizacji zamówienia;

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy tj. z postępowania wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

                Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:

1) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy;

4) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia
i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

I. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
i o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w trybie 24 ust 1 i ust. 2 ustawy -  zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert („aktualny” należy rozumieć jako odpis aktualny, a nie „pełny”);

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) zezwolenie telekomunikacyjne i pozwolenie radiowe;

e) wykaz wykonanej co najmniej jednej usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 15.11.2004 r. do 15.11.2007 r.,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że ta usługa została wykonana należycie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

f) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

g) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca wraz z informacją o typie i roku produkcji - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;

h) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (zarówno deliktu jak i kontraktu) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł.

II. Dokumenty w przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.I lit. b), c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Na ofertę składają się:          

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1
i o nie podleganiu wykluczeniu w trybie 24 ust 1 i ust. 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ w formie oryginału;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert („aktualny” należy rozumieć jako odpis aktualny, a nie „pełny”)- w formie oryginału bądź kopii;

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie oryginału bądź kopii;

d) zezwolenie telekomunikacyjne i pozwolenie radiowe - w formie oryginału bądź kopii;

e) wykaz wykonanej co najmniej jednej usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 15.11.2004 r. do 15.11.2007 r.,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz dokumentów potwierdzających, że ta usługa została wykonana należycie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – wykaz w formie oryginału, a dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w formie oryginału bądź kopii;

f) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ w formie oryginału;

g) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca z podaniem typu i roku produkcji - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
w formie oryginału;

h) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (zarówno deliktu jak i kontraktu) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 tys.- w formie oryginału bądź kopii;

i) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – (załącznik nr 2 do SIWZ wraz z dołączonymi i podpisanymi minimalnymi parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu (regulaminem współpracy technicznej) - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ w formie oryginału;

j) zaakceptowany wzór umowy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ w formie oryginału;

k) dokument wadium w formie określonej w rozdz. 8 ogłoszenia (rozdz. 13 SIWZ);

l)w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e;

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1)Każdy z wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia dokumentów wymienionych w ust 1.lit. a), b) ,c) i l).

2)Dokumenty wymienione w ust 1 lit. d) - k)są składane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3)Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia:

- wykonawcy-pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców,

- wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne

(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).

Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika.Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą  stosuje się odpowiednio.

8. Informacja na temat wadium.

1. Ustala się kwotę wadium dla zamówienia w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)  pieniądzu;

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)  gwarancjach bankowych;

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto zamawiającego: 80 1060 0076 0000 3200 0018 4341 z dopiskiem „Wadium – przetarg na rozpowszechnianie programu Radia Lublin S.A. w Białej Podlaskiej ”. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku zamawiającego.

Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty.

Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii).

4. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2  pkt b-e do oferty należy dołączyć oryginał.

6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8.  Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

9.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 8 pkt b) i c) jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

UWAGA: Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego.    

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

Cena usługi za jedną godzinę rozpowszechniania programu – 70 %

Wysokość zawieszenia anteny - 30%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                  | Waga |                                 Sposób obliczania punktów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena                                         |70 %|  cena najniższa÷cena oferowana x waga kryterium x 100 

Wysokość zawieszenia anteny|30%|  h0 ÷ hmax x waga kryterium x 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h0            -  wysokość zawieszenia n.p.m. anteny ocenianej

hmax              -  wysokość max zawieszenia n.p.m. anteny spośród złożonych ofert

 

Oferta, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów (kryterium cena+wysokość zawieszenia anteny), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie wybrana do realizacji zamówienia.

10. Miejsce oraz termin składania ofert.

Miejsce:

Radio Lublin S.A.

ul. Obrońców Pokoju 2

20-030 Lublin

pok. 207 (sekretariat Radia Lublin S.A.)

Termin:

do dnia 27.11.2007 r., do godz. 13.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

11. Termin związania ofertą.

1.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

2.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może się zwrócić do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Lublin, dnia 16.11.2007 r.                                       

                                                                             

 

Prezes Zarządu

         /-/Mariusz Deckert

SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 6 do SIWZ  

Załącznik nr 7 do SIWZ