Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozpowszechniania programu Radia Lublin S.A. z ośrodka nadawczego w pobliżu Białej Podlaskiej.

1) Nazwa i adres zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin godziny urzędowania: 7.30-15.30; www.radio.lublin.pl; poczta@radio.lublin.pl

2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. Wartość poniżej 60 000 EUR.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja jest do pobrania bezpłatnie w sekretariacie Radia Lublin S.A. pokój 207, pon- pt w godz. 8.00-15.00.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług rozpowszechniania programu Radia Lublin S.A. z ośrodka nadawczego w pobliżu Białej Podlaskiej wraz z przesyłem sygnału modulacji programowej do ośrodka nadawczego wybraną metodą. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w miesiącu następnym po miesiącu w którym Zamawiający uzyska wymagane decyzje z KRRiT.

7) Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez oferentów.

9) Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3000 zł.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 70 % ; Wysokość zawieszenia anteny - 30%

11) Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, pokój nr 207 (sekretariat) do dnia 5 grudnia 2005 r. do godz. 12:00.

12) Termin związania ofertą: Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 4 stycznia 2006 r.