Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych nr 207, 208, 209 w budynku głównym  Radia Lublin S.A.
1) Nazwa  i adres zamawiającego:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
godziny urzędowania: 7.30-15.30; www.radio.lublin.pl;  poczta@radio.lublin.pl
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony. Wartość poniżej 60 000 EUR
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja jest do pobrania nieodpłatnie w sekretariacie Radia Lublin S.A. pokój  207,  pon- pt w godz. 800-1500.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) rozebranie podłóg  z wykładziny dywanowej oraz przypodłogowych listew przyściennych PCW,
b) wykonanie otworu drzwiowego w ścianie działowej w pokoju nr 208
c) wykonanie ścian pomieszczenia pomocniczego przy pokoju nr 208
d) demontaż grzejników, osprzętu instalacji elektrycznych, parapetów, zerwanie tapet
e) uzupełnienie tynków wewnętrznych, wymiana drzwi, parapetów, grzejników 
f) malowanie ścian i sufitów.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia:
16 lutego 2007 r.
Pożądany termin wykonania zamówienia:
31 stycznia 2007 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1)          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2)            posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym, i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)            znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5)            w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;
6)                dysponują osobami/osobą posiadającymi uprawnienia do kierowania budową w przedmiotowym zakresie.
 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez oferentów
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena    -   100  % 
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, pokój nr 207 (sekretariat) do dnia 21 grudnia 2006 r.  do godz. 12:00.
11) Termin związania ofertą:
 Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 21 stycznia 2007 r.
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.