Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa Radio Lublin S.A
Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin
www.radio.lublin.pl
poczta@radio.lublin.pl
Godz. urzędowania 9.00 - 15.00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
odbiór w pokoju 107 (sekretariat)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniana jest bezpłatnie.
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego.
30200000-1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany:
2006-01-31
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych”;
5)      dostarczą sprzęt, którego producent posiada certyfikat ISO 9001:2000.
 
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
-        wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
-        wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
-        wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
-        wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Radio Lublin S.A
Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin
pokój nr 107 (sekretariat)
 
do dnia 2005-12-12 do godz. 12:00
 
11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-01-11