Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

EA 25 – 4/2008

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zapewnienie pełnej i nieprzerwanej całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznychw dniu 21.04.2008 r. pod  nr 81883 - 2008

 

I.         Nazwa i adres zamawiającego:

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie “Radio Lublin” S.A. ul. Obrońców Pokoju 2

20-030 Lublin

NIP 712-01-65-888

Nr telefonu (81) 536 42 00

Nr faksu (81) 532 87 28

Adres e-mail: poczta@radio.lublin.pl

Adres strony internetowejna której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.radio.lublin.pl

 

II.       Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 206 000 EURO – art. 10 ust. 1 oraz 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ).

 

 Użyte w treści ogłoszenia:

- pojęcie ustawy dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych     ( t .j. Dz. U. z 2007 r., Nr  223, poz.1655 );

- pojęcie SIWZ dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III.    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pełnej i nieprzerwanej całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2,

Łączna ilość pracowników  wykonawcy wymagana przy ochronie obiektów Zamawiającego  –10 osób, w tym:

5-ciu dowódców zmiany z II stopniem licencji pracownika ochrony;

5-ciu wartowników z I lub II stopniem licencji pracownika ochrony.

Dzienna obsada pracowników ochrony w ochranianym obiekcie to dowódca zmiany   

i wartownik ( łącznie dwa posterunki stałe ).

 

Wykonawca obowiązany będzie wykonywać z należytą starannością ochronę osób            

 i mienia na terenie obiektów Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio

 Lublin” S.A. w Lublinie zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami,                

 a w szczególności z niżej wymienionymi:

 

a. ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia  ( Dz. U. z 2005 r., Nr 145,

    poz. 1221 z późn. zm.);

b. ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r., Nr 52 poz. 525 z późn. zm.);

c. ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie  informacji niejawnych ( Dz. U. z 2005 r.,

    Nr 196 poz.  1631 ze zm.);

d. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101

    poz. 926 ze zm.).

W ramach ochrony obiektów Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio

      Lublin” S.A. Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w szczególności

      przyjmie na siebie obowiązki w zakresie:

a)       strzeżenia mienia znajdującego się w obiektach Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni     w Lublinie „Radio Lublin” S.A. celem jego zabezpieczenia ich przed próbami dewastacji, uszkodzenia bądź kradzieży oraz przed włamaniem z zewnątrz jak i z wewnątrz ochranianych budynków;

b)       ochrony, w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie chronionych obiektów;

c)        powiadomienia odpowiednich służb i straży o zagrożeniach.

d)       zapewnienia pełnej, nieprzerwanej i całodobowej obsady kadrowej posterunków wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni      w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2.

       Szczegółowy opis obowiązków pracowników ochrony został zawarty w SIWZ.

 

1.        Kod przedmiotu zamówienia CPV:

       79710000 – 4 – Usługi Ochroniarskie

2.        Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.

3.        Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o możliwości złożenia oferty wariantowej, o zastosowaniu aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty, o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

 

IV.      Termin wykonania zamówienia.

Przez okres 36 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą.

 

V.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają koncesję Ministra

    Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.               

    o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z  2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.);

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a mianowicie:

  - należycie wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem    

    niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

    okresie minimum trzy zamówienia jako główny wykonawca, każde o wartości nie

    mniejszej niż 100 tys. brutto, o podobnym charakterze i złożoności do niniejszego

    zamówienia w budynkach użyteczności publicznej ( urzędy, banki, itp. );

3) dysponują potencjałem technicznym do realizacji zamówienia:

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

    a w tym posiadają ważną co najmniej do 31 maja 2008 r. umowę ubezpieczeniową lub

    dokument ( promesę ) od odpowiedzialności cywilnej ( deliktowej i kontraktowej na sumę

    nie niższą jak 100 tys. złotych na jedno i wszystkie zdarzenia ) lub dysponują promesą

    zawarcia takiej umowy. Z dokumentu musi wynikać wprost, że:

   -  suma gwarancyjna jest nie mniejsza niż 100 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

   -  franszyza i udziały własne wyłącznie dla szkód rzeczowych nie przekraczają 1.000 PLN

      ( słownie: jeden tysiąc złotych );

   -  rozliczenie ewentualnej szkody do wysokości udziału własnego pozostaje po stronie

      firmy ochroniarskiej;

   -  umowa winna być zawarta z ubezpieczycielem działającym na rynku polskim              

      w oparciu o polskie prawo ubezpieczeniowe, co najmniej na trzy lata;                                  

  -   odpowiedzialność gwarancyjna pokrywa się z odpowiedzialnością sprawczą

      ubezpieczonego w okresie objętym umową ubezpieczenia bez względu na datę

      ujawnienia szkody i jej zgłoszenia o ile zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce    

      w okresie ubezpieczenia.

6)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają

        wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy tj.                        

        z postępowania wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili

     szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została  

     dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub

      nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi    

      odpowiedzialności;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

       z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

       prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

       wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

       ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni      

       przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

       wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
       z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  

       wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko   

       obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

       majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
       w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

       przestępstwa skarbowego;

5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
       w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

       osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

       przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
       w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

       przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

       popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

       przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

       przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

       przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

       popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

       lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

       popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

       prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
       o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

       zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

        lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

        przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
        w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

        przestępstwa skarbowego;

8)     osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

        skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

        zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

        przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

        przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

        przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

        mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)     podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na

        podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

        pod groźbą kary;

10)  wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

       w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

                Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:

1)   wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

      prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

      uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
      w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)   wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik        prowadzonego postępowania;

3) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń o spełnianiu warunków udziału
       w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub

       złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy;

4)       wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia
i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 

VI.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.        W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia:

a. potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 i o nie

    podleganiu wykluczeniu w trybie 24 ust 1 i ust. 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do  

    SIWZ - w formie oryginału;

b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

    zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6

    miesięcy przed upływem terminu składania ofert („aktualny” należy rozumieć jako odpis

    aktualny, a nie „pełny”);

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

    Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

    podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że

    uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

    płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

    wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków   

    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d. koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług

    ochrony i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22

    sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z  2005 r., Nr 145, poz. 1221 );

e.       aktualną, stosownie do Wykonawcy, informację z Krajowego Rejestru Karnego               w zakresie określonym, w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 oraz w przypadku Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi dodatkowo informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 punkt 9, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f.        polisę lub promesę ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ( będzie )

    ubezpieczony, co najmniej do 100 tys. PLN od odpowiedzialności cywilnej ( deliktowej     

    i kontraktowej ) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z dokumentu musi

    wynikać wprost, że:

- suma gwarancyjna jest nie mniejsza niż  100 tys. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

  -  franszyza i udziały własne wyłącznie dla szkód rzeczowych nie przekraczają 1.000 PLN    

     ( słownie: jeden tysiąc złotych );

 -  rozliczenie ewentualnej szkody do wysokości udziału własnego pozostaje po stronie firmy

    ochroniarskiej;

 -  umowa winna być zawarta z ubezpieczycielem działającym na rynku polskim w oparciu    

     o polskie prawo ubezpieczeniowe, co najmniej na trzy lata;

 - odpowiedzialność gwarancyjna pokrywa się z odpowiedzialnością sprawczą

    ubezpieczonego w okresie objętym umową ubezpieczenia bez względu na datę ujawnienia

    szkody i jej zgłoszenia o ile zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w okresie

    ubezpieczenia.

g.dokumenty stwierdzające, że wszystkie osoby, które będą wykonywać zamówienie,

    posiadają wymagane uprawnienia ( licencje ) w oparciu o § 1 pkt  1 ust. 3 Rozporządzenia

    MSWiA z dnia 24 czerwca 2003 r. ( Dz. U. z 2003 r., Nr 91, poz. 817 ) – nie mniej niż 10

    osób;

h.wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia

    działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz

     załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

     na załączniku nr 3 do SIWIZ – w formie oryginału;

i.   oświadczenie określające gwarantowany przez Wykonawcę czas 10 minut na dojazd

    grupy interwencyjnej, a w przypadku nieposiadania własnej grupy interwencyjnej

    porozumienie ( umowa ) zawarte przez Wykonawcę z innym podmiotem w zakresie grup

    interwencyjnych;

j.   informację na temat liczby zatrudnionych pracowników według stanu na dzień ukazania się

    ogłoszenia o przetargu – 22 kwiecień 2008 r. – na załączniku Nr 4 do SIWIZ – w formie

    oryginału;

k.   wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje

    Wykonawca ( broń, środki łączności, samochody itp. ) – na załączniku Nr 5 do SIWIZ –      

    w formie oryginału;

 

2.        Dokumenty w przypadku składania oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

a)  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1) lit. b., c. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: