Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

ET 25 – 7/2010

Lublin: Dostawa samochodu dostawczego z przeznaczeniem jako wóz transmisyjny dla Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  11.08.2010 r. pod  nr 246208 – 2010. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie, Radio Lublin S.A.,ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, woj. lubelskie, tel. 815328061, faks 815328728, strona internetowa www.radio.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczegoz przeznaczeniem jako wóz transmisyjny dla Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu dostawczego, fabrycznie nowego, z roku produkcji 2010. Pojazd ten będzie stanowił bazę pod zabudowę specjalistyczną odpowiednią dla wozu transmisyjnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.40.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·   1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·   2. Uzasadnienie wyboru trybu

Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający prowadził pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 120394 - 2010 z dnia 29.04.2010 r.) i nie zostały złożone żadne oferty niepodlegające odrzuceniu - postępowanie zostało unieważnione. Drugie postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji bez ogłoszenia (Nr sprawy: ET 25 - 2/2010) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1) i również zostało unieważnione ze względu na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Trzecie postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia wszczęte zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki (Nr sprawy: ET 25 - 3/2010). Spełniony był warunek wymagany dla tego trybu zamówienia określony w art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy. Postępowanie również zostało unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy, gdyż w trakcie negocjacji z potencjalnym Wykonawcą zmianie musiałyby ulec w istotny sposób pierwotne warunki zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę spełniony jest warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy do wszczęcia ponownego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki z innym potencjalnym Wykonawcą.a zmianie nie uległy w istotny sposób pierwotne warunki zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·      LENARTOWICZ Autoryzowany Dealer Mercedes - Benz, Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 84,20-147 Lublin, kraj/woj. Lubelskie.

Lublin, dnia 11.08.2010 r.             

                                              Prezes Zarządu

                                                                                 (-) Andrzej Szwabe