Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w Radio Lublin S.A. klimatyzacji studia im. Zbigniewa Stepka.

1) Nazwa i adres zamawiającego:Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublingodziny urzędowania: 7.30-15.30; http://www.radio.lublin.pl/wiadomosci.php; poczta@radio.lublin.pl

2) Określenie trybu zamówienia:Przetarg nieograniczony. Wartość poniżej 60 000 EUR

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:Specyfikacja jest do pobrania bezpłatnie w sekretariacie Radia Lublin S.A. pokój 207, pon- pt w godz. 800-1500.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie klimatyzacji studia im. Zbigniewa Stepka w Radio Lublin S.A. o kubaturze 420 m3, przy wykorzystaniu dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ.Klimatyzacja musi realizować następujące tryby pracy:wentylacja, chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, osuszanie i odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym.Ze względu na specyfikę pracy w radiu, Zamawiający zastrzega konieczność wykonywania części prac w godzinach nocnych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:Wymagany termin wykonania zamówienia: 31 października 2005 r.Pożądany termin wykonania zamówienia: 30 września 2005 r .

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:1. Warunki udziału w postępowaniu:O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez oferentów

8) Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Cena - 100 %10) Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, pokój nr 207 (sekretariat) do dnia 31 sierpnia 2005 r. do godz. 12:00.11) Termin związania ofertą:Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 30 września 2005 r.