Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY ( ZBIERANIE OFERT ) NA SPRZEDAŻ:
samochodu osobowego marki Renault, model Laguna II 1.9 DCI MR’01, wersja Expression, Nr rej. LU 76609, kolor powłoki lak. – srebrny ( metalizowany ), rodzaj nadwozia – limuzyna 5 drzwiowa ( hatchback ), ilość miejsc – 5, nr identyfikacyjny ( VIN ) VF1BGR0632042101 , oznaczenie silnia F9QC670Co4942, rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym, pojemność – 1870 ccm/88 kW ( 120 KM ), immobilizer, klimatyzacja automatyczna, radioodtwarzacz 4x15 W CD , rok produkcji – 2004, data pierwszej rejestracji 30.06.2004 r., wskazanie drogomierza 188 706 km, nr inwentarzowy: 7-73-741, cena wywoławcza brutto: 8 100 zł., stawka VAT: 22%.

Środek trwały wystawiony do przetargu można obejrzeć na terenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 w okresie od 23.03.2010 r. do 06.04.2010 r. w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00 ( po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji ).
Dodatkowych informacji na temat samochodu osobowego oferowanego do sprzedaży udziela: Pan Roman Myszak w godz. 7.30 – 15.00 pod nr. tel. ( 81 ) 5364277 oraz Pan Tomasz Gołofit pod nr. tel. 508048219.

Oferty można składać w Sekretariacie ( pok. 207 ) Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 do dnia 06.04. 2010 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2010 r. o godz. 13.00 w Studiu im. Zbigniewa Stepka.
Wadium – 810 zł można wpłacać przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr: 42124054971111000050118205 z dopiskiem „wadium Laguna”. Wniesienie wadium przelewem musi być potwierdzone przez bank organizatora przetargu najpóźniej do 07.04.2010 r. do godz. 12.00.
Wadium nie podlega oprocentowaniu. Istnieje możliwość wpłacenia wadium gotówką w księgowości Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A. do dnia 06.04.2010 r. do godz. 14.00.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu przetargowy:

oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta; adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy i adres siedziby oferenta, telefon kontaktowy, faks oraz NIP, REGON.
2. oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty;
3. podpisanie przez oferenta oświadczenie, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
4. podpisane przez oferenta oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem przetargu” oraz z umową sprzedaży;
5. podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentowania uczestnika przetargu.
6. potwierdzenie wpłaty wadium.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nie niższą od ceny wywoławczej.
Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

Informacje dodatkowe:
1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U. z 1993 r., Nr 97, poz. 443 póżn. zm.) i Zarządzeniem nr 23/2010 z dnia 18.03.2010 r. p.o. Prezesa Zarządu Radia Lublin S.A. umożliwiającym sprzedaż środka trwałego.
2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, nabywca traci prawa wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz organizatora. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, jeżeli złożono je w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu, jeżeli zostało złożone w formie przelewu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Nabywca, uchyli się od zawarcia umowy.
3. Warunki przetargu zawarte są w „Regulaminie przetargu”, do wglądu w pok. Nr 207 ( Sekretariat ) Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
4. Organizator zastrzega sobie prawo:
- odstąpienia od przeprowadzenia przetargu;
- unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny;
- wyboru oferenta w przypadku złożenia kilku ofert z tą samą ceną.
5. Transport zakupionego w przetargu przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt. Cena wywoławcza jest ceną brutto. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wydanie nastąpi w miejscu położenia przedmiotu sprzedaży.


Lublin, dnia 19.03.2010 r.
p.o. Prezesa Zarządu

(-) Krzysztof Komorski

”

”

”

”

”

Fot. Paweł Zdunek