Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla Radia Lublin S.A.
1) Nazwa  i adres zamawiającego:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin
godziny urzędowania: 7.30-15.30; www.radio.lublin.pl;  poczta@radio.lublin.pl
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony. Wartość poniżej 60 000 EUR
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja jest do pobrania bezpłatnie w sekretariacie Radia Lublin S.A. pokój  207,  pn.- pt. w godz. 800-1500.
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
 a) dostawa na stacji Wykonawcy na każde żądanie Zamawiającego paliw:  benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego ON oraz gazu LPG
b) zapłata będzie dokonywana bezgotówkowo (przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT)
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: 
Dostawa paliw winna być realizowana od 1.03.2006 do 29.02.2008 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełniania warunków w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez oferentów
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena  1 l benzyny bezołowiowej 95                                       25 %  
Cena  1 l oleju napędowego ON                                            45 % 
Odległość stacji oferenta od siedziby Zamawiającego     30 %  
10) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, pokój nr 207 (sekretariat) do dnia 22 lutego 2006 r.  do godz. 12:00.
11) Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 24 marca 2006 r.