Zadzwoń lub napisz:
801-501-022 | 81 53 64 200
informacje@radio-lublin.pl
Kontakt z sekretariatem:
poczta@radio-lublin.pl

Słuchaj nas online

lub nastaw się na 102,2 fm

Bezpłatne zaproszenia na koncert można zdobyć TYLKO za pośrednictwem Radia Lublin - słuchaj zawsze na 102.2 fm oraz na radio.lublin.pl

Projekt 'Uczeń na wyżynie IT' to cykl czterech dni pokazów i warsztatów odbywających się w Polskim Radiu Lublin, składający się z pokazów dotyczących technologii IT prowadzonych przez kilka firm IT w Studiu Muzycznym i Studiu im. Z. Stepka,...

W reportażu odwiedzimy rolników, którzy sobie pomagają, są ważnymi partnerami dla przemysłu spożywczego. Odwiedzimy jedną z największych firm przetwórstwa mięsnego „Wierzejki”, która posiada bardzo dużą sieć własnych sklepów w całym...

W każdą sobotę o godzinie 12.40 na antenie Radia Lublin!

W każdą sobotę o godzinie 14.50 na antenie Radia Lublin!

Rada gminy Trzebieszów, wójt gminy Trzebieszów, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Mitropa serdecznie zapraszają na obchody 70. rocznicy akcji „Mitropa” pod patronatem ministra obrony narodowej.

W niedzielę, 2 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Polskiego Radia Lublin przy ul. Obrońców Pokoju 2 odbędzie się 'Charytatywny spektakl improwizowany' w wykonaniu Poławiaczy Pereł.

W „Halo Kultura” opowiemy o wystawie „Malarze Normandii - Monet, Renoir, Corot i inni”, która od piątku dostępna jest w muzeum na lubelskim zamku.

Przetargi

Rada Nadzorcza Polskiego Radia – Rozgłośni Regionalnej w Lublinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiego Radia – Rozgłośni Regionalnej w Lublinie „Radio Lublin” S.A. za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Określenie firmy i siedziby Spółki:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłosnia w Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki.

3. Termin i miejsce składania ofert:
W siedzibie Spółki „Radio Lublin” S.A., ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 21 września 2007 r. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

4. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą. Przewidywana szacunkowa ilość dokumentów do badania – 8.000 sztuk. Badaniu metodą pełną podlegają dokumenty w zakresie kosztów operacyjnych jednostkowo przekraczających kwotę 3.000,00 PLN, tj. około 800 dokumentów. Dokumenty z obszaru przychodów operacyjnych jednostkowo przekraczających kwotę 5.000,00 PLN jest około 200 sztuk.
b) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz do udziału w Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu albo Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeśeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki.
c) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
d) badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i ustawą z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 31, poz. 359 z późn. zm.).
e) udzielenie konsultacji pracownikom „Radia Lublin” S.A. w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego.

5. Termin, miejsce i sposób uzyskania przez zainteresowanych oferentów informacji o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną:
Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać od Członka Zarządu „Radia Lublin” S.A. – Pana Włodzimierza Kwiatkowskiego, w terminie do dnia 3 września 2007 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 8.00 do 15.00 lub pod numerem telefonu (0-81) 53-64-222, bądź pod adresem e-mail: wlodzimierz.kwiatkowski@radio.lublin.pl.

6. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne wystawione (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony.
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
c) cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
d) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
f) aktualny odpis z właściwego rejestru.
g) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego.
h) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania oraz listy referencyjne wystawione przez badane podmioty.

7. Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki „Radio Lublin” S.A. w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, w dniu 24 września 2007 r.

8. Dopuszcza się mośliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działającym jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

9. Ten sam podmiot nie może badań danej spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

10. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

11. Rada Nadzorcza „Radia Lublin” S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.